صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق اوج ملت مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
۳ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۸-۱۰-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۴ تصویب صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۵ صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۶ صورتجلسه مجمع ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ در خصوص تصویب صورتهای مالی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۸ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۱۰ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۱۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
۱۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۱۳ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۱۴ صورتجلسه مجمع ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۱۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۱۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۱۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۷در خصوص تغییر روز کاری صندوق و تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۱۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۹-۰۳-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
۱۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
۲۰ صورتجلسه مورخ ۲۳-۱۲-۱۳۹۶ در خصوص تعیین کارمزد ثبت و نظارت سازمان و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۲۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۳-۱۲-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۲۲ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۳-۱۲-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
۲۳ صورتجلسه مورخ ۰۷-۱۱-۹۶ در خصوص تغییر مدیر ثبت و تغییر کارمزد مدیر (تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۲۴ صورتجلسه مورخ ۰۷-۱۱-۹۶ در خصوص تغییر مدیر ثبت (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
۲۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مورخ ۰۷-۱۱-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۲۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۷-۱۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲۷ صورتجلسه مجمع ۲۷-۰۸-۹۶ صندوق اوج ملت در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۲۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۷-۰۸-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
۲۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ در خصوص تعیین حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
۳۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
۳۱ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۷-۰۸-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
۳۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
۳۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۳۴ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
۳۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۴-۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت- تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۳۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۶-۰۱-۹۶ در خصوص تمدید مدت فعالیت و تعیین ارکان صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
۳۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۸-۰۴-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
۳۸ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۴-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۳۹ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اوج ملت و حدود اختیار آنها دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۴۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
۴۱ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۴۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۱-۱۲-۹۵ در خصوص تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
۴۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۸-۰۸-۹۵ در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
۴۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۸-۹۵ در خصوص افزایش سقف واحد- تعیین حق الزحمه حسابرس- اصلاح حد نصاب سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
۴۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۹-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
۴۶ لغو مجمع مورخ ۱۴-۰۶-۱۳۹۵ صندوق اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۷
۴۷ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
۴۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۰۸-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
۴۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۸-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
۵۰ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۴-۰۶-۱۳۹۵ صندوق اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۵۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۹۵ در خصوص کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
۵۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۹-۰۳-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۵۳ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۵ صندوق اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۵۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۶-۰۸-۹۴ در خصوص تغییر امیدنامه و تغییر مقاطع پرداخت سود دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
۵۵ صورتجلسه مورخ ۲۷-۰۸-۹۴ صندوق اوج ملت در خصوص تصویب صورت های مالی و انتخاب روزنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
۵۶ صورتجلسه مورخ ۱۶-۰۸-۱۳۹۴ در خصوص تغییرات اساسنامه،تعییین ارکان و تغییر نام صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۱۴
۵۷ صورتجلسه مورخ ۱۶-۰۸-۱۳۹۴در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
۵۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۷-۰۸-۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
۵۹ دعوت به جلسه ی مجمع مورخ ۲۷-۰۸-۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
۶۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۶-۰۸-۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۶
۶۱ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق مورخ ۲۱-۰۷-۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۲
۶۲ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۶-۰۸-۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۰۶
۶۳ صورتجلسه مورخ ۹۴/۰۲/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۱۰
۶۴ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۱۸
۶۵ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
۶۶ جلسه مجمع صندوق در خصوص تمديد مدت فعاليت صندوق و تعیین ارکان دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۲۶
۶۷ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۲۹
۶۸ تغییرات در هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
۶۹ تغییر در بند ۴-۲ امیدنامه صندوق ملت ایران زمین دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
۷۰ صورتجلسه مجمع سالانه دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
۷۱ جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۵
۷۲ جلسه مجمع سالیانه منتهی به دوره مالی ۳۰ مرداد ۱۳۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۳/۲۱
۷۳ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۲۲