صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۳,۱۰۹,۸۷۱ ۵.۱۱ % ۲۹,۶۴۸,۱۱۹ ۴۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۷,۴۵۵,۶۸۰ ۴۵.۱۵ % ۵۹۹,۷۲۳ ۰.۹۹ % ۲,۱۴۴,۰۰۱ ۳.۵۳ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۳,۳۵۶,۷۴۴ ۵.۵۱ % ۲۹,۵۹۹,۴۱۴ ۴۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۷,۵۸۵,۸۶۱ ۴۵.۲۶ % ۴۰۷,۹۸۱ ۰.۶۷ % ۲,۳۸۰,۰۴۴ ۳.۹ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۳,۲۷۶,۷۱۸ ۵.۳۷ % ۲۹,۵۹۱,۰۵۱ ۴۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۷۵,۴۷۳ ۴۵.۵ % ۳۹۵,۸۱۳ ۰.۶۵ % ۲,۳۲۹,۷۷۶ ۳.۸۲ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۳,۲۱۱,۷۴۷ ۵.۲۶ % ۲۹,۵۳۵,۷۳۹ ۴۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۷,۹۴۱,۵۷۹ ۴۵.۷۵ % ۳۸۲,۶۰۳ ۰.۶۳ % ۲,۲۸۵,۰۰۹ ۳.۷۴ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۳,۲۱۷,۸۱۷ ۵.۲۷ % ۲۹,۳۱۸,۷۹۷ ۴۸.۰۵ % ۱۲۸,۰۹۶ ۰.۲۱ % ۲۷,۹۸۹,۷۸۷ ۴۵.۸۷ % ۳۶۷,۴۵۰ ۰.۶ % ۲,۲۹۷,۰۱۷ ۳.۷۶ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۳,۲۱۷,۸۱۷ ۵.۲۸ % ۲۹,۳۱۰,۴۵۶ ۴۸.۰۵ % ۱۲۸,۰۶۱ ۰.۲۱ % ۲۷,۹۸۹,۷۸۷ ۴۵.۸۹ % ۳۵۲,۰۳۵ ۰.۵۸ % ۲,۲۹۷,۰۱۷ ۳.۷۷ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۳,۲۱۷,۸۱۷ ۵.۲۷ % ۲۹,۲۹۲,۷۱۰ ۴۸.۰۲ % ۱۱۰,۰۵۲ ۰.۱۸ % ۲۸,۰۴۵,۴۷۸ ۴۵.۹۷ % ۳۳۶,۶۳۶ ۰.۵۵ % ۲,۲۹۷,۰۱۷ ۳.۷۷ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۳,۱۲۵,۰۹۳ ۵.۱۳ % ۲۹,۳۴۸,۳۲۳ ۴۸.۱۶ % ۹۵,۰۲۶ ۰.۱۶ % ۲۸,۰۴۵,۳۲۹ ۴۶.۰۲ % ۳۲۱,۲۵۵ ۰.۵۳ % ۲,۲۴۲,۵۹۷ ۳.۶۸ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۳,۱۲۵,۰۹۳ ۵.۱۳ % ۲۹,۳۳۸,۰۶۸ ۴۸.۱۷ % ۹۵,۰۰۰ ۰.۱۶ % ۲۸,۰۴۴,۵۷۰ ۴۶.۰۴ % ۳۰۵,۸۹۰ ۰.۵ % ۲,۲۴۲,۵۹۷ ۳.۶۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۳,۱۵۴,۸۸۸ ۵.۱۸ % ۲۹,۲۲۵,۴۵۵ ۴۷.۹۷ % ۴۵,۰۰۰ ۰.۰۷ % ۲۸,۱۹۵,۹۰۸ ۴۶.۲۸ % ۳۰۸,۹۴۶ ۰.۵۱ % ۲,۲۶۰,۱۲۱ ۳.۷۱ %