صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۹۵,۰۰۳ ۳.۷۳ ۲,۵۰۵,۳۰۳ ۴.۴۸ ۳,۰۷۵,۶۶۹ ۵.۱۸ ۳,۱۰۹,۸۷۱ ۵.۱۱
اوراق ۵,۲۲۴,۱۴۳ ۳۹.۳۸ ۲۸,۸۳۶,۱۱۵ ۵۱.۵۴ ۲۹,۲۷۵,۰۱۴ ۴۹.۲۶ ۲۹,۶۴۸,۱۱۹ ۴۸.۷۵
وجه نقد ۷,۱۹۰,۲۳۸ ۵۴.۲ ۲۴,۲۰۶,۳۷۳ ۴۳.۲۷ ۲۶,۷۰۹,۶۸۰ ۴۴.۹۴ ۲۷,۴۵۵,۶۸۰ ۴۵.۱۵
سایر دارایی ها ۹۶,۰۴۶ ۰.۷۲ ۲۷۵,۶۶۸ ۰.۴۹ ۲۷۹,۸۴۹ ۰.۴۷ ۵۹۹,۷۲۳ ۰.۹۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۱۸,۰۸۶ ۳.۱۵ ۱,۸۷۱,۱۷۱ ۳.۳۴ ۲,۲۰۲,۳۶۷ ۳.۷۱ ۲,۱۴۴,۰۰۱ ۳.۵۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد