صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۱۵ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ تغییرات اساسنامه مصوب مجمع ۱۹-۰۳-۱۳۹۷ در خصوص تغییر روز کاری و تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ تغییرات اساسنامه مصوب مجمع ۰۷-۱۱-۱۳۹۶ در خصوص تغییر مدیر ثبت صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ تغییرات اساسنامه مصوب مجمع ۱۲-۰۷-۹۶ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ تغییرات اساسنامه مصوب مجمع ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ در خصوص مدت فعالیت تغییرات اساسنامه
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ ماده ۵ اساسنامه مبنی بر دوره فعالیت صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ امکان مشارکت صندوق درفعالیت تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار تغییرات اساسنامه