صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۶,۲۰۹,۸۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۷۹۰,۱۸۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۶,۸۱۴,۱۷۵,۸۰۱,۱۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۹۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۱۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۱,۹۵۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱,۰۰۹,۹۰۰ ۱,۰۰۹,۱۲۸ ۲۲,۸۳۱ ۴,۸۶۲ ۲۰۱,۸۳۸,۳۷۸ ۱۸,۴۴۱ ۱۳۵,۶۲۸,۵۵۹ ۶۶,۲۰۹,۸۱۹ ۶۶,۸۱۴,۱۷۵,۸۰۱,۱۷۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱,۰۰۷,۵۴۵ ۱,۰۰۶,۷۸۷ ۲۲,۸۰۷ ۳,۷۷۸ ۲۰۱,۸۳۳,۵۱۶ ۸۲,۰۱۵ ۱۳۵,۶۱۰,۱۱۸ ۶۶,۲۲۳,۳۹۸ ۶۶,۶۷۲,۸۸۰,۷۵۵,۸۰۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱,۰۰۶,۶۰۶ ۱,۰۰۵,۸۵۳ ۲۲,۸۲۰ ۰ ۲۰۱,۸۲۹,۷۳۸ ۰ ۱۳۵,۵۲۸,۱۰۳ ۶۶,۳۰۱,۶۳۵ ۶۶,۶۸۹,۶۸۱,۲۲۲,۱۴۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱,۰۰۴,۶۶۱ ۱,۰۰۳,۹۲۴ ۲۰,۰۷۸ ۰ ۲۰۱,۸۲۹,۷۳۸ ۷۳,۰۸۶ ۱۳۵,۵۲۸,۱۰۳ ۶۶,۳۰۱,۶۳۵ ۶۶,۵۶۱,۷۸۵,۹۸۵,۹۸۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱,۰۰۴,۲۷۳ ۱,۰۰۳,۵۳۶ ۱۹,۹۷۵ ۲۴,۰۱۰ ۲۰۱,۸۲۹,۷۳۸ ۷۸,۶۶۱ ۱۳۵,۴۵۵,۰۱۷ ۶۶,۳۷۴,۷۲۱ ۶۶,۶۰۹,۴۲۲,۸۹۳,۰۰۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱,۰۰۳,۸۸۴ ۱,۰۰۳,۱۴۸ ۱۹,۸۷۸ ۳,۱۵۵ ۲۰۱,۸۰۵,۷۲۸ ۳۲۷,۳۰۰ ۱۳۵,۳۷۶,۳۵۶ ۶۶,۴۲۹,۳۷۲ ۶۶,۶۳۸,۴۹۷,۴۱۳,۳۳۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱,۰۰۰,۷۵۵ ۱,۰۰۰,۰۱۱ ۱۹,۶۹۱ ۰ ۲۰۱,۸۰۲,۵۷۳ ۰ ۱۳۵,۰۴۹,۰۵۶ ۶۶,۷۵۳,۵۱۷ ۶۶,۷۵۴,۲۴۰,۰۷۹,۰۶۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱,۰۰۱,۵۷۰ ۱,۰۰۰,۸۰۳ ۲۱,۵۰۴ ۰ ۲۰۱,۸۰۲,۵۷۳ ۰ ۱۳۵,۰۴۹,۰۵۶ ۶۶,۷۵۳,۵۱۷ ۶۶,۸۰۷,۰۹۳,۶۰۸,۲۸۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱,۰۰۱,۱۷۴ ۱,۰۰۰,۴۰۷ ۲۱,۴۳۰ ۹,۹۲۹ ۲۰۱,۸۰۲,۵۷۳ ۱۴۰,۹۷۳ ۱۳۵,۰۴۹,۰۵۶ ۶۶,۷۵۳,۵۱۷ ۶۶,۷۸۰,۶۷۶,۴۰۶,۱۵۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱,۰۰۰,۷۷۳ ۱,۰۰۰,۰۰۷ ۲۱,۳۱۴ ۰ ۲۰۱,۷۹۲,۶۴۴ ۰ ۱۳۴,۹۰۸,۰۸۳ ۶۶,۸۸۴,۵۶۱ ۶۶,۸۸۵,۰۱۴,۸۴۵,۱۷۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱,۰۰۱,۷۰۸ ۱,۰۰۰,۹۲۵ ۲۲,۴۱۳ ۱۱۸,۷۷۴ ۲۰۱,۷۹۲,۶۴۴ ۸۳,۰۶۸ ۱۳۴,۹۰۸,۰۸۳ ۶۶,۸۸۴,۵۶۱ ۶۶,۹۴۶,۴۱۵,۱۷۸,۴۶۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱,۰۰۱,۲۵۶ ۱,۰۰۰,۴۷۲ ۲۲,۴۲۷ ۳,۶۹۵ ۲۰۱,۶۷۳,۸۷۰ ۸۷,۴۳۹ ۱۳۴,۸۲۵,۰۱۵ ۶۶,۸۴۸,۸۵۵ ۶۶,۸۸۰,۴۱۱,۶۷۷,۵۸۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۰۴۷,۰۷۲ ۱,۰۴۶,۲۸۹ ۲۲,۴۰۰ ۰ ۲۰۱,۶۷۰,۱۷۵ ۲۳۵,۴۷۸ ۱۳۴,۷۳۷,۵۷۶ ۶۶,۹۳۲,۵۹۹ ۷۰,۰۳۰,۸۳۸,۵۰۹,۷۵۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۰۰۰,۷۸۳ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۴۰۰ ۰ ۲۰۱,۶۷۰,۱۷۵ ۲۳۵,۴۷۸ ۱۳۴,۷۳۷,۵۷۶ ۶۶,۹۳۲,۵۹۹ ۶۶,۹۳۲,۵۹۵,۴۳۴,۶۴۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱,۰۵۰,۲۴۸ ۱,۰۴۹,۴۴۶ ۲۱,۸۵۹ ۰ ۲۰۱,۶۷۰,۱۷۵ ۲۹۷,۲۲۹ ۱۳۴,۵۰۲,۰۹۸ ۶۷,۱۶۸,۰۷۷ ۷۰,۴۸۹,۲۴۰,۶۹۰,۸۸۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱,۰۵۱,۱۸۰ ۱,۰۵۰,۳۷۱ ۲۱,۶۹۳ ۰ ۲۰۱,۶۷۰,۱۷۵ ۱۲۳,۱۶۰ ۱۳۴,۲۰۴,۸۶۹ ۶۷,۴۶۵,۳۰۶ ۷۰,۸۶۳,۵۸۲,۸۲۰,۵۶۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱,۰۴۹,۲۱۹ ۱,۰۴۸,۴۱۷ ۲۱,۵۷۵ ۰ ۲۰۱,۶۷۰,۱۷۵ ۱۷۰,۵۵۳ ۱۳۴,۰۸۱,۷۰۹ ۶۷,۵۸۸,۴۶۶ ۷۰,۸۶۰,۸۸۱,۳۵۰,۷۰۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱,۰۵۲,۳۹۵ ۱,۰۵۱,۵۶۷ ۲۱,۴۷۸ ۰ ۲۰۱,۶۷۰,۱۷۵ ۰ ۱۳۳,۹۱۱,۱۵۶ ۶۷,۷۵۹,۰۱۹ ۷۱,۲۵۳,۱۱۴,۸۰۰,۸۰۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱,۰۵۶,۳۱۰ ۱,۰۵۵,۴۴۷ ۲۰,۳۱۱ ۹۳۵ ۲۰۱,۶۷۰,۱۷۵ ۴۹,۷۸۰ ۱۳۳,۹۱۱,۱۵۶ ۶۷,۷۵۹,۰۱۹ ۷۱,۵۱۶,۰۳۶,۴۲۶,۶۹۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱,۰۵۵,۸۴۹ ۱,۰۵۴,۹۸۶ ۲۰,۲۹۸ ۳۱,۵۰۰ ۲۰۱,۶۶۹,۲۴۰ ۷۶,۴۶۵ ۱۳۳,۸۶۱,۳۷۶ ۶۷,۸۰۷,۸۶۴ ۷۱,۵۳۶,۳۵۹,۵۳۷,۴۲۰