صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹,۴۹۷,۷۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۵۰۲,۲۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۰,۷۶۱,۶۵۴,۷۵۳,۳۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۶۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۲۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۵,۱۹۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱,۰۲۲,۶۸۷ ۱,۰۲۱,۲۴۴ ۳,۹۴۸ ۰ ۱۷۷,۶۴۶,۲۴۹ ۱۳۳,۷۸۵ ۱۱۸,۱۴۸,۵۳۴ ۵۹,۴۹۷,۷۱۵ ۶۰,۷۶۱,۶۵۴,۷۵۳,۳۱۴
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱,۰۲۲,۳۷۱ ۱,۰۲۰,۸۷۱ ۳,۸۴۳ ۰ ۱۷۷,۶۴۶,۲۴۹ ۱۸۵,۶۶۳ ۱۱۸,۰۱۴,۷۴۹ ۵۹,۶۳۱,۵۰۰ ۶۰,۸۷۶,۰۶۵,۵۹۹,۲۵۵
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۰۲۱,۰۷۰ ۱,۰۱۹,۵۹۴ ۳,۷۳۵ ۰ ۱۷۷,۶۴۶,۲۴۹ ۱۵۶,۹۳۶ ۱۱۷,۸۲۹,۰۸۶ ۵۹,۸۱۷,۱۶۳ ۶۰,۹۸۹,۲۰۸,۸۵۵,۷۲۹
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۰۱۸,۷۸۹ ۱,۰۱۷,۳۳۴ ۳,۷۹۶ ۰ ۱۷۷,۶۴۶,۲۴۹ ۰ ۱۱۷,۶۷۲,۱۵۰ ۵۹,۹۷۴,۰۹۹ ۶۱,۰۱۳,۶۹۶,۹۹۷,۵۸۶
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۰۱۵,۰۱۹ ۱,۰۱۳,۵۶۸ ۷,۹۱۲ ۶۷,۹۶۶ ۱۷۷,۶۴۶,۲۴۹ ۵۷,۰۲۸ ۱۱۷,۶۷۲,۱۵۰ ۵۹,۹۷۴,۰۹۹ ۶۰,۷۸۷,۸۳۱,۴۷۸,۹۹۱
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۰۱۴,۶۲۹ ۱,۰۱۳,۱۷۷ ۷,۸۱۷ ۱۵۶,۹۶۸ ۱۷۷,۵۷۸,۲۸۳ ۲۰۵,۰۶۵ ۱۱۷,۶۱۵,۱۲۲ ۵۹,۹۶۳,۱۶۱ ۶۰,۷۵۳,۳۲۲,۴۱۷,۶۹۲
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۰۱۴,۰۷۸ ۱,۰۱۲,۶۲۸ ۷,۸۷۱ ۰ ۱۷۷,۴۲۱,۳۱۵ ۰ ۱۱۷,۴۱۰,۰۵۷ ۶۰,۰۱۱,۲۵۸ ۶۰,۷۶۹,۰۸۷,۸۸۵,۵۱۹
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱,۰۱۳,۳۸۵ ۱,۰۱۱,۹۵۶ ۵,۰۳۵ ۲۲۰,۱۹۴ ۱۷۷,۴۲۱,۳۱۵ ۱۲۰,۴۹۰ ۱۱۷,۴۱۰,۰۵۷ ۶۰,۰۱۱,۲۵۸ ۶۰,۷۲۸,۷۲۹,۹۶۸,۲۳۴
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱,۰۱۲,۹۶۲ ۱,۰۱۱,۵۳۱ ۴,۹۷۹ ۱۴۵,۸۱۵ ۱۷۷,۲۰۱,۱۲۱ ۳۰۸,۵۳۷ ۱۱۷,۲۸۹,۵۶۷ ۵۹,۹۱۱,۵۵۴ ۶۰,۶۰۲,۳۷۵,۹۶۳,۶۹۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱,۰۱۲,۴۱۸ ۱,۰۱۰,۹۸۶ ۴,۹۲۳ ۳۲۱,۳۰۵ ۱۷۷,۰۵۵,۳۰۶ ۵۴۲,۲۳۸ ۱۱۶,۹۸۱,۰۳۰ ۶۰,۰۷۴,۲۷۶ ۶۰,۷۳۴,۲۳۷,۵۲۰,۸۶۴
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱,۰۱۱,۸۷۸ ۱,۰۱۰,۴۳۷ ۳,۴۰۴ ۰ ۱۷۶,۷۳۴,۰۰۱ ۰ ۱۱۶,۴۳۸,۷۹۲ ۶۰,۲۹۵,۲۰۹ ۶۰,۹۲۴,۵۲۵,۲۱۷,۵۰۱
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱,۰۱۱,۱۶۵ ۱,۰۰۹,۷۳۷ ۳,۱۳۶ ۱۳۴,۴۸۱ ۱۷۶,۷۳۴,۰۰۱ ۷۹,۵۲۱ ۱۱۶,۴۳۸,۷۹۲ ۶۰,۲۹۵,۲۰۹ ۶۰,۸۸۲,۳۰۵,۷۹۶,۹۵۱
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱,۰۱۰,۷۴۴ ۱,۰۰۹,۳۱۵ ۳,۰۷۵ ۱,۸۱۹,۵۱۷ ۱۷۶,۵۹۹,۵۲۰ ۴۰۰,۹۲۸ ۱۱۶,۳۵۹,۲۷۱ ۶۰,۲۴۰,۲۴۹ ۶۰,۸۰۱,۳۶۶,۹۱۷,۱۴۶
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱,۰۱۰,۲۳۰ ۱,۰۰۸,۷۶۷ ۳,۱۸۰ ۳۹۱,۳۵۸ ۱۷۴,۷۸۰,۰۰۳ ۱۲۳,۸۷۵ ۱۱۵,۹۵۸,۳۴۳ ۵۸,۸۲۱,۶۶۰ ۵۹,۳۳۷,۳۲۱,۲۱۸,۴۵۴
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱,۰۰۹,۶۷۸ ۱,۰۰۸,۲۱۹ ۲,۴۳۴ ۹۳۵,۵۳۴ ۱۷۴,۳۸۸,۶۴۵ ۲۲۰,۹۲۹ ۱۱۵,۸۳۴,۴۶۸ ۵۸,۵۵۴,۱۷۷ ۵۹,۰۳۵,۴۲۱,۱۵۹,۶۲۳
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱,۰۰۹,۱۳۸ ۱,۰۰۷,۶۷۱ ۲,۱۳۱ ۳۱۵,۵۱۴ ۱۷۳,۴۵۳,۱۱۱ ۱۴۴,۹۱۰ ۱۱۵,۶۱۳,۵۳۹ ۵۷,۸۳۹,۵۷۲ ۵۸,۲۸۳,۲۴۶,۹۸۱,۸۶۵
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱,۰۰۸,۵۷۸ ۱,۰۰۷,۱۲۳ ۲,۰۲۳ ۲۲۳,۶۹۱ ۱۷۳,۱۳۷,۵۹۷ ۴۸۹,۹۹۳ ۱۱۵,۴۶۸,۶۲۹ ۵۷,۶۶۸,۹۶۸ ۵۸,۰۷۹,۷۵۴,۵۰۲,۱۱۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱,۰۰۸,۰۳۱ ۱,۰۰۶,۵۷۵ ۲,۲۳۴ ۰ ۱۷۲,۹۱۳,۹۰۶ ۰ ۱۱۴,۹۷۸,۶۳۶ ۵۷,۹۳۵,۲۷۰ ۵۸,۳۱۶,۲۰۰,۱۳۰,۰۸۷
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۱,۰۰۷,۳۴۷ ۱,۰۰۵,۸۹۳ ۲,۳۵۱ ۷۵,۸۰۱ ۱۷۲,۹۱۳,۹۰۶ ۴۳,۸۶۱ ۱۱۴,۹۷۸,۶۳۶ ۵۷,۹۳۵,۲۷۰ ۵۸,۲۷۶,۷۰۶,۲۹۵,۲۳۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱,۰۰۶,۹۳۴ ۱,۰۰۵,۴۷۹ ۲,۲۸۶ ۰ ۱۷۲,۸۳۸,۱۰۵ ۰ ۱۱۴,۹۳۴,۷۷۵ ۵۷,۹۰۳,۳۳۰ ۵۸,۲۲۰,۵۹۸,۲۱۶,۳۲۵