صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۵,۵۲۰,۳۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۴۷۹,۶۹۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۵,۹۶۹,۰۷۰,۹۳۳,۲۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۲۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۸۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۲۲۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱,۰۰۸,۲۵۳ ۱,۰۰۶,۸۴۹ ۱۰,۳۷۲ ۹۹۳ ۱۹۳,۹۸۷,۵۶۶ ۱۷,۴۱۲ ۱۲۸,۴۶۷,۲۶۲ ۶۵,۵۲۰,۳۰۴ ۶۵,۹۶۹,۰۷۰,۹۳۳,۲۵۱
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱,۰۰۷,۷۹۷ ۱,۰۰۶,۴۱۷ ۹,۵۳۷ ۰ ۱۹۳,۹۸۶,۵۷۳ ۰ ۱۲۸,۴۴۹,۸۵۰ ۶۵,۵۳۶,۷۲۳ ۶۵,۹۵۷,۳۰۱,۱۲۲,۱۲۷
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱,۰۰۶,۱۱۹ ۱,۰۰۴,۷۵۸ ۹,۳۶۲ ۲,۱۶۶ ۱۹۳,۹۸۶,۵۷۳ ۶,۱۴۹ ۱۲۸,۴۴۹,۸۵۰ ۶۵,۵۳۶,۷۲۳ ۶۵,۸۴۸,۵۴۴,۶۳۴,۵۴۷
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱,۰۰۵,۷۱۶ ۱,۰۰۴,۳۵۵ ۹,۲۸۵ ۲۴۳,۸۱۳ ۱۹۳,۹۸۴,۴۰۷ ۶۸,۱۲۹ ۱۲۸,۴۴۳,۷۰۱ ۶۵,۵۴۰,۷۰۶ ۶۵,۸۲۶,۱۵۴,۵۹۱,۳۹۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱,۰۰۵,۳۱۰ ۱,۰۰۳,۹۴۵ ۹,۲۳۴ ۷,۱۵۱ ۱۹۳,۷۴۰,۵۹۴ ۶۳,۰۸۶ ۱۲۸,۳۷۵,۵۷۲ ۶۵,۳۶۵,۰۲۲ ۶۵,۶۲۲,۹۱۷,۰۷۷,۵۷۷
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱,۰۰۴,۰۸۴ ۱,۰۰۲,۷۴۰ ۱۱,۶۶۵ ۰ ۱۹۳,۷۳۳,۴۴۳ ۰ ۱۲۸,۳۱۲,۴۸۶ ۶۵,۴۲۰,۹۵۷ ۶۵,۶۰۰,۲۲۹,۷۳۸,۶۳۵
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۰۰۳,۶۴۸ ۱,۰۰۲,۳۰۱ ۱۲,۰۱۷ ۰ ۱۹۳,۷۳۳,۴۴۳ ۰ ۱۲۸,۳۱۲,۴۸۶ ۶۵,۴۲۰,۹۵۷ ۶۵,۵۷۱,۴۸۴,۵۱۴,۸۵۷
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۰۰۳,۰۷۳ ۱,۰۰۱,۷۲۶ ۱۲,۱۰۶ ۰ ۱۹۳,۷۳۳,۴۴۳ ۰ ۱۲۸,۳۱۲,۴۸۶ ۶۵,۴۲۰,۹۵۷ ۶۵,۵۳۳,۸۶۴,۵۱۶,۸۴۲
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۰۰۲,۴۹۷ ۱,۰۰۱,۱۵۱ ۱۲,۲۰۰ ۰ ۱۹۳,۷۳۳,۴۴۳ ۰ ۱۲۸,۳۱۲,۴۸۶ ۶۵,۴۲۰,۹۵۷ ۶۵,۴۹۶,۲۳۲,۲۸۸,۰۲۵
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۰۰۱,۹۲۲ ۱,۰۰۰,۵۷۶ ۱۲,۳۴۱ ۰ ۱۹۳,۷۳۳,۴۴۳ ۰ ۱۲۸,۳۱۲,۴۸۶ ۶۵,۴۲۰,۹۵۷ ۶۵,۴۵۸,۶۲۴,۷۸۱,۸۳۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۰۲۵,۱۸۲ ۱,۰۲۳,۸۳۶ ۱۲,۴۳۴ ۰ ۱۹۳,۷۳۳,۴۴۳ ۰ ۱۲۸,۳۱۲,۴۸۶ ۶۵,۴۲۰,۹۵۷ ۶۶,۹۸۰,۳۵۱,۵۶۲,۹۲۹
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۰۰۱,۳۴۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۴۳۴ ۰ ۱۹۳,۷۳۳,۴۴۳ ۰ ۱۲۸,۳۱۲,۴۸۶ ۶۵,۴۲۰,۹۵۷ ۶۵,۴۲۰,۹۷۷,۶۳۱,۸۷۷
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱,۰۲۱,۲۸۶ ۱,۰۱۹,۹۴۵ ۱۵,۸۴۰ ۳۴,۵۹۸ ۱۹۳,۷۳۳,۴۴۳ ۱۲۴,۵۰۸ ۱۲۸,۳۱۲,۴۸۶ ۶۵,۴۲۰,۹۵۷ ۶۶,۷۲۵,۷۴۹,۳۱۵,۴۹۸
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۰۱۷,۳۶۶ ۱,۰۱۶,۰۵۲ ۱۷,۷۷۵ ۱,۳۶۷,۴۹۵ ۱۹۳,۶۹۸,۸۴۵ ۲,۸۱۹,۸۸۴ ۱۲۸,۱۸۷,۹۷۸ ۶۵,۵۱۰,۸۶۷ ۶۶,۵۶۲,۴۲۳,۷۹۷,۳۶۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱,۰۱۶,۵۳۹ ۱,۰۱۵,۲۴۰ ۱۷,۷۶۸ ۱,۳۷۸ ۱۹۲,۳۳۱,۳۵۰ ۱۵۹,۸۳۶ ۱۲۵,۳۶۸,۰۹۴ ۶۶,۹۶۳,۲۵۶ ۶۷,۹۸۳,۷۵۰,۸۵۸,۶۶۳
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱,۰۱۵,۶۳۵ ۱,۰۱۴,۳۸۴ ۱۶,۵۳۰ ۵۰,۶۷۹ ۱۹۲,۳۲۹,۹۷۲ ۲۹۱,۵۸۰ ۱۲۵,۲۰۸,۲۵۸ ۶۷,۱۲۱,۷۱۴ ۶۸,۰۸۷,۲۲۴,۹۳۴,۳۶۵
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱,۰۱۵,۰۵۷ ۱,۰۱۳,۸۰۹ ۱۶,۳۰۹ ۰ ۱۹۲,۲۷۹,۲۹۳ ۰ ۱۲۴,۹۱۶,۶۷۸ ۶۷,۳۶۲,۶۱۵ ۶۸,۲۹۲,۸۳۶,۳۸۷,۷۹۱
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱,۰۱۵,۰۷۱ ۱,۰۱۳,۸۰۴ ۰ ۴,۹۲۷ ۱۹۲,۲۷۹,۲۹۳ ۳۳۷,۳۵۷ ۱۲۴,۹۱۶,۶۷۸ ۶۷,۳۶۲,۶۱۵ ۶۸,۲۹۲,۵۲۱,۷۲۷,۵۰۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱,۰۱۴,۶۷۲ ۱,۰۱۳,۴۱۲ ۱۴,۱۵۶ ۱,۵۱۲,۹۸۴ ۱۹۲,۲۷۴,۳۶۶ ۲۰۴,۶۳۵ ۱۲۴,۵۷۹,۳۲۱ ۶۷,۶۹۵,۰۴۵ ۶۸,۶۰۲,۹۵۰,۲۴۶,۲۵۳
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱,۰۱۴,۲۷۱ ۱,۰۱۲,۹۸۶ ۱۴,۳۳۳ ۵۳۴,۶۶۳ ۱۹۰,۷۶۱,۳۸۲ ۳۱۰,۱۵۷ ۱۲۴,۳۷۴,۶۸۶ ۶۶,۳۸۶,۶۹۶ ۶۷,۲۴۸,۸۱۱,۳۸۴,۰۵۸